Xia You Qiao Mu

Xia Mu is a troubled child whose salvation comes in the form of Shu Yawang. When something terrible happens to her, he seeks revenge. Nothing is the same in their lives after that.

Genre: Drama , Romance

Actor: Kris Wu , Han Geng , Joo Won , Zhang Yao , Seong Yu-bin

Director: Jin-gyu Cho

Country: China

Duration: 93 min

Quality: HD

Release: 2016

IMDb: 5.4